نام کودک

جستجوی پیشرفته

عبارت مورد جستجو :
حرف اول نام :
جنسیت :
ریشه نام :

جستجوی نام دختر بر اساس حروف الفبا

جستجوی نام پسر بر اساس حروف الفبا

نام معنی جنسیت ریشه نام
آبان دیس مانند آبان فارسی
آبان زاد زاده آبان کسی که در آبان متولد شده است فارسی
آبان سا مانند آبان فارسی
آبان سار مانند آبان فارسی
آبان سار مانند آبان فارسی
آبان فام به رنگ آبان کسی که رنگ چهره اش زرد است فارسی
آبان مهر آن که محبت او چون فرشته آبان است فارسی
آبان یاد به یاد آبان یا کسی که یادآور ماه آبان است فارسی
آبانداد داده آبان ، متولد شده در ماه آبان فارسی
آبانداد داده آبان ، متولد شده در ماه آبان فارسی

پاسخ سوالات بر اساس تاریخ پرسش سوال