رشد دور بازو بر اساس سن

رشد دور بازو کودک بر اساس سن یکی از معیارهای اندازی گیری رشد کودک شما است. نمودارهای رشد متفاوتی بر حسب اینكه كدام شاخص را انتخاب كنیم وجود دارد. رشد کودک یک مسابقه نیست. این موضوع را بارها با خود تکرار کنید. هر کودک رشد متفاوت و منحصر به خود را دارد. کافی است بدانید چه چیزی طبیعی است و چه چیزی غیر طبیعی.

محاسبه رشد بازو کودک بر اساس سن

 

سن :
جنسیت :
دور بازو :
محاسبه
 

پاسخ سوالات بر اساس تاریخ پرسش سوال