روز موعد زایمان

با استفاده از این ابزار و وارد کردن تاریخ اولین روز قاعدگی (پریود) خود می توانید زمان تقریبی زایمان خود را بدست آورید.

اولین روز آخرین قاعدگی خود را از تقویم انتخاب کرده و مشخص کنید.
 

پاسخ سوالات بر اساس تاریخ پرسش سوال